Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 28-08-2016 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
>Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
Herdenking van de eerste reformatorische kerkdienst in Leeuwarden
Op 6 en 7 september 1566 vond de beeldenstorm plaats in Leeuwarden. Op 8 en 9 september hielden ex-priesters reformatorische preken in de St. Vitus kerk bij de Oldehove. Dat is nu 450 jaar geleden. Nu in 2016 willen wij als Christenen uit diverse tradities (Lutheranen, Calvinisten, Rooms Katholieken en Doopsgezinden) de gebeurtenissen herdenken. Het betreft geen zaken om trots op te zijn. Ze kunnen beter worden beschouwd als een niet meer te voorkomen ongeluk: de hervorming van de kerk was op dat moment niet mogelijk. En toen ontplofte de hele zaak.
Maar dit ongeluk heeft ook positieve gevolgen gehad voor de bezinning op ons geloof en onze tradities. Al te simpele voorstellingen van zaken zijn na die tijd doorbroken. Daarom denken wij dat het goed is om stil te staan bij deze gebeurtenissen. Wij willen ze een plaats geven op zo’n manier dat het ons in 2016 verder helpt.

Dit willen wij doen in een viering onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Leeuwarden, Raad van kerken Friesland, en Krúspunt (www.kruspunt.frl). In deze viering richten we ons op teksten, liederen en gedichten die ons samenbinden.

Deze viering wordt op 11 september om 15.00 gehouden in de Sint-Bonifatius kerk (Bonifatiusplein 20, 8921 JT Leeuwarden). Ds. Margarithe Veen (voorzitter van de Raad van kerken Friesland) zal de viering leiden. Het Kwartettekoar onder leiding van Hindrik van der Meer werkt mee aan deze dienst. De historicus Lammert de Hoop zal kort vertellen over wat er rond September 1566 gebeurd is. En Peter Vermaat zal de preek houden. Deze Katholieke theoloog is bekend als theatermaker en professioneel verteller. De viering zal Friese en Nederlandse elementen bevatten, maar is zo opgezet dat iedereen van harte mee kan doen.

Sipke Huismans
Foarsitter Krúspunt (www.kruspunt.frl)

Betinking fan de earste reformatoryske tsjerketsjinst yn Ljouwert
Op 6 en 7 septimber 1566 hat de byldenstoarm plakfûn yn Ljouwert. Op 8 en 9 september ha ex-prysters refromatoryske preken hâlden yn de St. Vitus tsjerke by de Âldehou. Dit is nou 450 jier lyn.
No yn 2016 wolle wy as Kristenen út ferskate tradysjes (Lutheranen, Calvinisten, Roomsken en Mennisten) dizze foarfallen betinke. It binne gjin saken om grutsk op te wêzen. Se kinne better sjoen wurde as in net mear tsjin te hâlden ûngelok: de herfoarming fan de tsjerke wie op dat stuit net mooglik. En doe plofte de boel.
Mar dit ûnk hat ek positive gefolgen hân foar de besinning op ús leauwen en tradysjes. Al te simpele foarstellingen fan saken binne nei dy tiid trochbrutsen. Dêrom tinke wy dat it goed is om stil te stean by dizze foarfallen. Wy wolle se in plak jaan op sa’n wize dat it ús yn 2016 fierder helpt.
Wy wolle dit dwaan yn in fiering ûnder ferantwurdelikheid fan de Rieden fan tsjerken fan Ljouwert en Fryslân, en fan Krúspunt (www.kruspunt.frl). Yn dizze fiering sille wy ús rjochtsje op de teksten, lieten en gedichten dy’t ús bine.
Dizze fiering wurdt op 11 septimber om 15.00 hâlden yn Ljouwert yn de Sint-Bonifatius tsjerke (Bonifatiusplein 20, 8921 JT Leeuwarden). Ds. Margarithe Veen (foarsitter fan de Rie fan tsjerken Fryslân) sil de fiering liede. It Kwartettekoar ûnder lieding fan Hindrik van der Meer wurket mei oan dizze tsjinst. De historikus Lammert de Hoop sil koart fertelle wat der rûn septimber 1566 bard is. En Peter Vermaat sil de preek fersoargje. Dizze Katholike theoloog is bekend as theatermakker en professioneel ferteller. De fiering bestiet út Fryske en Hollânske eleminten op sa’n wize dat elts fan herte mei dwaan kin.

Sipke Huismans
Foarsitter Krúspunt (www.kruspunt.frl)

Rentmeester 11
8332GR Steenwijk
jasi.huismans@kpnplanet.nl
Tel. 0521 524124

Bericht 24 Mar 2015 21:36:48 | Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
>Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 43 leden,
waarvan 0 online
Colofon