ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 13-12-2017 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
Inzending 3
Eén van de inzendingen voor de Lutherprijsvraag, met de titel:
'Rendementen behaald in het verleden geven geen garantie voor de toekomst'
door Ruben van Vliet.
'De ware schat der kerk is het hoogheilig evangelie van de glorie en genade van God'.
Stelling 62, vanuit deze stelling bouwt Luther al zijn andere stellingen op en geeft hij weer hoe hij op dat moment in onze geschiedenis dacht over het christendom.
De stelling waaraan ik refereer werd door Luther opgesteld als kritiek op de bestaande kerkelijk macht. Een macht die ervoor kon zorgen dat mensen door middel van geld in de hemel konden belanden. Vanuit het doen van bepaalde handelingen, bij deze het kopen van aflaat brieven, was men er zeker van dat er een plekje in de hemel gecreëerd zou worden.

Geschiedenis is iets wat achter ons ligt, iets waarvan we kunnen leren, iets waaraan we kunnen aflezen hoe bepaalde handelingen hun consequenties hebben nagelaten. De handeling van Luther, het opstellen van deze 95 stellingen, veroorzaakten het stopzetten van de onbijbelse aflaatpraktijken. Daarnaast was Luther het er niet mee eens dat de Paus zoveel macht had over het heil van de gelovigen. Trouwens, Luther had het sowieso niet echt goed met de Paus voor.

Een veel gehoorde reclameleus is de volgende: 'Rendementen behaald in het verleden geven geen garantie voor de toekomst'. Is deze leus ook op toepassing op Luther en zijn praktijken, op de overwinningen die hij behaald heeft? Of heeft datgene waar Luther naar streefde wel degelijk rendement gehad voor onze toekomst?
Weet u wat Luther zou doen om te kijken of het verleden invloed heeft gehad op ons handelen en denken? Hij zou de bijbel erbij pakken. De enige bron van het geloof is volgens Luther namelijk de bijbel.
Het denken van Luther was gebaseerd op het nieuwe verbond dat in vervulling ging toen Jezus voor ons stierf. Door het offer dat Jezus voor ons bracht mogen wij vrijuit bij God komen en worden onze zonden vergeven. Niet door onze goede werken, maar door Gods genade. Daar tegenover staat het denken van de meerderheid van de gelovigen in de tijd van Luther. Het denken van de gelovigen in de tijd van Luther was gebaseerd op het oude verbond. Het oude verbond dat God sloot met Mozes, waarbij de Israëlieten door het doen van goede werken bij God mochten komen. Hun zonden werden vergeven wanneer er een offer gebracht werd door het ritueel verbranden van een dier. God zag, door het hele Oude Testament heen, dat mensen zich niet aan de goede werken konden houden. Doordat God er naar verlangt, kijk maar naar Adam en Eva, om ons als mens heel dicht bij Hem te hebben, moest er een andere oplossing gezocht worden in plaats van die goede werken. Op dit punt komt Jezus op aarde, om voor onze zonden en ongerechtigheden te sterven zodat wij vanuit dit offer, en niet door het doen van goede werken, bij God mogen komen en vergeven worden van al onze zonden.
Volgens Luther levert dit rendement uit het verleden, het sterven van Jezus, zeker een garantie voor de toekomst. Doordat Luther deze fundamentele waarheid in zag, kon hij ook zien hoe fout de gedachten van de vele kerkleiders in zijn tijd waren. Doordat de kerkleiders zichzelf, en hun medegelovigen, voorhielden dat de enige manier om in de hemel te komen, het doen van goede werken is, leefden zij constant in angst. Deze angst kon benut worden door het aanbieden van aflaatbrieven die ervoor konden zorgen dat de zonden vergeven zouden worden.

Heeft het rendement van de denkbeelden van Luther garanties geleverd voor de toekomst, de tijd waarin wij nu leven?
Volgens mij is dit niet het geval. In de volgende alinea's zal ik proberen aan te geven waarom dit niet zo is.
In een tijd waarin er zoveel op ons afkomt, onze denkbeelden vooral bepaald worden door wat de maatschappij op ons afvuurt, en een minderwaardig­heidscomplex meer een veel voorkomend probleem dan een uitzondering is, leven veel mensen onder angst. Angst om niet goed genoeg te zijn voor de mensen om ons heen, angst om er niet bij te horen, angst om niet tolerant genoeg te zijn.
In een tijd waarin het meest voorkomende antwoord op de vraag: 'Hoe kom je in de hemel', is, 'door het doen van goede dingen voor de wereld om ons heen', hebben de denkbeelden van Luther weinig invloed meer.

Angst speelt niet alleen een rol meer bij de individuele mens, nee zeker niet, angst is een veel voorkomend probleem binnen de kerken, binnen het christelijke geloof. We leven in een maatschappij waar alles zou moeten kunnen, een maatschappij waar we open moeten staan voor ieders denkbeeld, waarbij de kerk zich zou moeten aanpassen aan de huidige standaardnorm van deze wereld. In veel kerken doet zich een teleur­stellende tendens voor die Luther honderden jaren geleden al zag in zijn tijd.

Stelling 27: 'Naar de mens prediken zij, die zeggen, dat, terstond als de munt in de geldkist klinkt, een ziel vrij uitvliegt'.

Weet u wat veel kerken verkondigen in deze tijd? Dat de liefde van God voor iedereen te grijpen is en dat we allemaal in de hemel komen. De hemel wordt daarbij gedegradeerd tot een liefdadigheidsclub waarbij iedereen welkom is en er niet meer wordt gekeken of we wel of niet in Jezus geloven, of we wel of niet Zijn offer aannemen. Staat dit in de bijbel, de enige waarheid volgens Luther, vinden we in de bijbel dat iedereen in de hemel komt en dat er geen hel meer zou bestaan? Staat er in de bijbel dat we tolerant moeten zijn omdat de maatschappij dit van ons verlangt? Er staat inderdaad in de bijbel dat iedereen door Jezus offer vrijuit bij God mag komen, maar het volgende staat ook in de bijbel:

Johannes 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand  komt tot de Vader dan door Mij.

Iedereen mag bij God komen, alleen moeten ze dan wel het offer van Jezus aannemen en gaan inzien dat ze zondig zijn en alleen door Jezus vergeving kunnen krijgen hiervoor. Op dit punt is de kerk vaak veel te laks en veel te tolerant en wordt de waarheid vaak niet verkondigd om zo maar geen aanstoot te geven aan de huidige maatschappij. Wat gebeurt er als wij als christenen al niet eens laten zien wat de echte waarheid is, dan zal de wereld om ons heen ook nooit in gaan zien wat de waarheid is. Volgens Luther is de enige bron van het geloof de bijbel, laten we daar als christenen dan ook naar gaan handelen.
Jezus offer is de enige aflaatbrief, de enige manier om in de hemel te komen alleen bieden veel kerken de verkeerde aflaatbrieven aan. Veel te vaak wordt nog verkondigt dat je door het doen van goede werken in de hemel komt. De reden hiervoor is jammer genoeg nog begrijpelijk ook. Het is veel makkelijker om goede werken te doen en dit naar de maatschappij te verkondigen, dan de waarheid te verkondigen die zegt dat je door Jezus in de Hemel komt. Goede werken is iets wat een mens zelf kan bewerkstelligen, het offer van Jezus is al voltooid en dat is iets waarvoor we moeten kiezen en waarin je moet geloven. Daarnaast is het verkondigen van goede werken een uitstekende manier om angst te zaaien onder gelovigen, om grip te houden op de gemeenschap, en om maar geen antwoord te hoeven geven op vragen waar mensen mee zitten wat betreft het geloven in het offer wat Jezus voor ons heeft gebracht.  

Hebben de denkbeelden van Luther rendement gehad, als je het mij vraagt niet. De kerk biedt nog steeds aflaatbrieven aan in de vorm van het doen van goede werken. Daarnaast is de kerk veel te veel de maatschappij naar de mond aan het praten om zo maar geen aanstoot te geven. De waarheid wordt vaak niet verkondigt en veel te vaak zien we nog steeds in veel kerken autoritaire leiders op staan die gelovigen in hun 'macht' hebben door het verkondigen van 'goede werken als verlossing'.

Wanneer staat de volgende Luther op?
Nieuwe stellingen, gebaseerd op het hoogheilige evangelie, gebaseerd op de enige Waarheid. Wanneer gaan we als christenen eindelijk inzien dat het er niet om draait naar de mens te prediken, maar dat het erom gaat om Gods waarheid te verkondigen.
Wanneer stoppen we als christenen eindelijk met het verloochenen van het offer wat Jezus voor ons gebracht heeft. Zolang wij niet in gaan zien dat de Enige die ons vrije toegang tot God kan brengen, Jezus is, zullen we gevangen blijven aan datgene wat mensen ons aanreiken om verlossing te vinden. Zo lang Jezus niet die de eerste is waaraan wij verantwoording schuldig zijn voor de zonden die wij doen kan Hij ons ook niet de vergeving schenken die we door Zijn sterven en opstanding mogen opeisen.

Laten wij in onze acties, gebaseerd op de enige Waarheid, nou eindelijk er wel eens voor zorgen dat rendementen behaald in onze tijd, garanties zijn voor de toekomst.

Reacties: nog geen reacties
Laatste wijziging: 9 Oct 2017 17:13:36.
Bericht kan gelezen worden van donderdag 25 jan 2007 tot vrijdag 31 dec 9999.
| Auteur: Peter | Als u was ingelogd kon u reageren.
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 46 leden,
waarvan 1 online
Colofon