ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 13-12-2017 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
De Prijsuitreiking
Op 17 december 2007 werd voor het eerst de Maarten Lutherprijs uitgereikt. De winnares was helaas verhinderd, en heeft haar prijs laterontvangen.
De prijs werd uitgerijkt door Nico Pellenbarg, voorzitter van de kerkenraad.
1. Welkom aan deelnemers aan de prijsvraag, de jury en overige aanwezigen

Goedemiddag dames en heren.
Namens de organisatoren van de Maarten Luther Prijsvraag 2006, de kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden en het VU-Podium, heet ik u allen van harte welkom bij de prijsuitreiking.  Dit welkom geldt vooral de inzenders: dit bleken er drie te zijn. We hadden graag meer deelnemers gehad maar de kwaliteit van dfe ingezonden essays vergoedt veel. We realiseren ons als organisatoren bovendien dat dit de eerste prijsvraag van deze aard was, de bekendheid was nog niet zo groot.We hopen dat dit in de toekomst anders wordt!
Om precies te zijn: het gaat om de uitslag van de Luther-prijsvraag 2006, naar aanleiding van de lezing van Jan Greven van 28 oktober 2006, getiteld 'De Bijbel van mijn jeugd'  en de lezing Dick Akerboom van 11 november 2006 over het onderwerp 'Luther en de paus'.
Vooruitlopend op de beoordeling van de essays en de prijsuitreiking wil ik nu al pluim uitdelen voor de inzet van de schrijvers en hun poging een persoon­lijke visie op de aangeboden onderwerpen neer te zetten. Het zal niet eenvoudig geweest zijn de beide onderwerpen aaneen te smeden tot een goed lopend verhaal.

2. Algemene opmerkingen over de prijsvraag

Ik wil graag beginnen met enkele algemene opmerkingen.
Ten eerste: waarom hebben we de prijsvraag georganiseerd?
Het was vooral geboren uit nieuwsgierigheid naar wat mensen in deze tijd van het geloof denken, de standpunten dienaangaande om ons heen, vooral van de jongeren. Om dat aan de weet te komen, ook om tegelijkertijd stimulerend werkzaam te zijn, vonden we het leuk om dit aan de hand van het wat ongewone idee van een prijsvraag uit te werken. We dachten, misschien heel prozaïsch, dat het ook manier zou kunnen zijn om extra publiek te trekken voor de beide Luther-lezingen.

Ten tweede: is het passend een prijsvraag met geldprijs uit te schrijven voor een theologisch, religieus getint onderwerp?
Onwillekeurig moet men misschien denken aan de geldwisselaars die uitgedreven werden uit de tempel, of aan de geld tellende tollenaars die in de Bijbel evenmin gunstig werden beoordeeld. Over de geldbeloning bij deze prijsvraag  kan verschillend worden gedacht, is gebleken. De redactie van de Leeuwarder Courant constateerde niet voor niets met enige verwondering dat we deze weg waren ingeslagen. Misschien is het nieuw, maar als organisatie wilden we dit toch eens proberen.

Hadden we het anders moeten doen, hadden we bijvoorbeeld vooraf meer spelregels of voorwaarden bekend moeten maken? Zoiets bevordert de duidelijkheid, maar kan ook weer beperkend werken. Je moet zin hebben om aan een essay-wedstrijd mee te doen, getroffen zijn door het onderwerp, niet gedwarsboomd door allerlei regeltjes.

Tenslotte, zullen we in de toekomst nog eens een prijsvraag uitschrijven?
We denken het wel. Het idee van een essay-wedstrijd kan verder uitgebouwd worden, de bekendheid kan nog toenemen, de respons hopelijk ook.

3. De jury

Een jury is een groep deskundige mensen die gevraagd is iets te beoordelen. Je treft ze op allerlei terreinen aan: sport, cultuur, politiek enz. Wie ziet niet die juryleden, gehuld in bontjassen en bontmutsen, op het ijs staan met hun omhooggestoken cijfers bij de beoordeling van het schoonrijden? Is een jury streng en despotisch als een politbureau van Sovjet makelij of meer een democratisch gericht zoals het schervengericht in het klassiek Athene? Ik hoop dat onze jury wat meer op dat Atheense schervengericht lijkt, hopelijk zonder al te veel brokken te maken.
In ieder geval past de jury geen arrogantie, maar eerder deemoed. Het gaat tenslotte om de beoordeling van theologische onderwerpen, daarbij spelen grote gevoeligheden. Deemoed en voorzichtigheid staan in het vaandel van de jury.

De jury telde zes leden en was als volgt samengesteld:
        ds. B. Prakke
        da. A.E. Reichman-Scheffer
        ds. P.A. Crom
        mw. L. Wagenaar
        mw. J.E. Westra-Lambrechts
        ir. N.P. Pellenbarg
Zoals u ziet drie dominees, aangevuld met drie leden uit de kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden.

Nog twee laatste dingen wil ik over deze jury zeggen. Eensluidendheid was niet vereist. Indien nodig zou de winnaar bij meerderheid van stemmen aangewezen kunnen worden. Gelukkig viel het met het stemmen erg mee: over de winnaar bestond redelijke consensus.
Tenslotte: tegen de uitslag is geen beroep mogelijk.

4. Beoordelingscriteria

Vooraf waren geen straffe beoordelingscriteria geformuleerd; de juryleden waren ieder heel vrij bij het aanleggen van eigen criteria. Daarbij komt dat ieder jurylid weer een eigen persoonlijke insteek heeft bij de beoordeling, afhankelijk van zijn of haar specifieke deskundigheid of achtergrond. Wat dat aangaat wil je iedereen toch recht doen.
Achteraf samenvattend zijn als criteria  gehanteerd:
        - theologisch/wetenschappelijke merites van het verhaal
        - is het een lopend geheel, zit er logica in de verhaallijn
        - opbouw
        - woordgebruik, vertelstijl
        - aansprekendheid, beeldend taalgebruik
        - originaliteit

5. Hoe was het om jurylid te zijn, om te beoordelen?

Aan de ene kant was het jureren een lastige klus: de inzendingen lagen qua kwaliteit dicht bij elkaar. Aan de andere kant was het ook een erg mooie klus, het was interessant, het was een feest de ingezonden essays door te lezen en te beoordelen.
Bij de beoordeling heeft de jury zich gerealiseerd dat de inzenders nog studerend zijn, dus nog (net) niet helemaal professioneel. U zit eigenlijk nog in het ei, en wij als jury mogen dat ei niet te bruusk kapotslaan. Maar: zachtjes opentikken mogen we misschien wel, dan komt u als gelovig mens er wellicht een beetje eerder uit!

De algemene indruk van de jury is, ik zei het al in mijn inleiding, dat er zeer beslist heel veel werk van de essays is gemaakt. Qua inhoud en wetenschappelijke onderbouwing blijven de schrijvers enigszins aan de oppervlakte, als het om persoonlijke overtuiging gaat krijgen de verhalen meer diepgang. Structuur en opbouw zijn redelijk te noemen, woordgebruik en woordkeuze over het algemeen goed hoewel er hier en daar schrijffouten zijn te betreuren.
Het jury-oordeel was overigens niet eensluidend: over de winnaar bestond redelijke consensus, over de nummers twee en drie had de jury bepaald niet een eensluidend oordeel

6. De uitslag

Bij veel prijsuitreikingen begint men bij de nummer drie en werkt dan omhoog naar uiteindelijk de  nummer één. Dat doet men dan om het tot het laatst spannend te houden. Omdat we bij deze prijsuitreiking te maken hebben met slechts drie inzendingen gaan we maar zonder veel omhaal aan het werk. We beginnen gewoon van boven af, bij de winnaar, nummer één.

Winnaar: Corrie Laros
'Maarten Luther in een eigentijds jasje. Oude wortels, nieuwe ontwikkelingen'

Juryrapport:
Ontroerend, goed, autobiografisch getint. Vier van de zes juryleden wezen dit essay als het winnende aan. Het essay sluit goed aan bij het onderwerp 'De bijbel van mijn jeugd' en ook bij de beschrijving van Luther en zijn werk in de tweede Lutherlezing. Beeldend taalgebruik, het is emotioneel goed gedaan, je ziet voor je wat er gebeurt, je ziet hoe de bijbel in dat gezin opengeslagen wordt. Je reist als het ware mee naar Curaçao. Spiritueel ademt het stuk een open geest. De geest van Maarten Luther is voor de schrijfster bepaald niet dood. Ze schetst  in een paar woorden zijn gedachtegoed en maakt duidelijk hoe dit de moderne mens vandaag de dag nog steeds een richting aan wijst. Daarbij geldt tegenwoordig dat geloven weer in is, religie mag weer.

Nummer twee: Irene Schrijvers
'Bijbel los van de ketting'

Juryrapport:
Intrigerende titel. De opbouw van het essay is goed, het loopt goed, er is een logische verhaallijn. Twee van de zes juryleden nomineerden dit verhaal voor de eerste plaats. Er wordt goed beschreven hoe Maarten Luther met zijn vertaling in het Duits de Bijbel voor het eerst toegankelijk maakte. Dat bood geweldige mogelijkheden! De stellingname  dat van de toegankelijkheid tenslotte nog weinig gebruik gemaakt is en de resultaten uiteindelijk tegenvallen valt te billijken. Kennelijk gaat er voor sommigen iets fout bij het lezen van de Bijbel. Verrassend is echter dat tegen het einde van het verhaal veel twijfels rijzen en zelfs de optie om de Bijbel maar weer aan de ketting te leggen in beeld komt. De lezer blijft met veel vragen zitten.

Nummer 3: Ruben van Vliet
'Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst'

Juryrapport:
De titel is pakkend en origineel, suggereert veel. Goed geschreven. Het essay sluit niet direct aan bij de onderwerpen van de beide Lutherlezingen en is daarbij, met alle respect, maar je mag daar voor kiezen, een beetje aan de dogmatische kant. Nogmaals: dogmatisme is niet fout, het is een duidelijke eigen keuze, je houdt ervan of juist niet. Het is in ieder geval een theologisch goed en consequent doordacht verhaal. De waarschuwing dat we er met het kijken naar de door Luther behaalde resultaten niet zijn, maar telkens opnieuw ons de waarheid moeten zien eigen te maken en daarvoor moeten knokken, spreekt aan. Er komen zeker interessante vragen in het essay voor maar de weg naar een antwoord wordt geblokkeerd door frustraties over wat er allemaal mis is in de kerk.

7. Prijsuitreiking

Uitreiking van de cheque van € 200,- aan de winnares kan niet doorgaan wegens haar afwezigheid. Zij zal de prijs later uitgereikt krijgen. Met plezier wil ik nu de tweede en derde prijs, bestaande uit de plakkaten met de 95 stellingen van Maarten Luther en een kaars met Luther-roos,  aan de overige deelnemers uitreiken.

8. Slotbeschouwing en dankwoord

Ik wil u allen dank zeggen voor uw aanwezigheid bij deze prijsuitreiking. Nog een paar laatste opmerkingen wil ik wijden aan de Maarten Luther prijsvraag 2006.
Om te beginnen: het was mooi om te doen, mooi om te organiseren, een feest om de inzendingen te lezen en re beoordelen en het is ook leuk om prijzen uit te reiken.
Misschien doen we het nog eens, we zijn dat eigenlijk wel van plan. Maar dan graag met meer deelnemers.

Een woord van dank wil ik zeggen tot de inzenders van de essays, zonder hen was er geen sprake geweest van een wedstrijd. Een woord van dank ook tot de organisatoren, aan ds. Crom als ontwerper van de affiches, en aan de docenten die de stof onder de aandacht van de studenten gebracht hebben.
Nogmaals dank voor uw komst en hopelijk tot een volgende keer.

Reacties: nog geen reacties
Laatste wijziging: 9 Oct 2017 17:21:52.
Bericht kan gelezen worden van donderdag 25 jan 2007 tot vrijdag 31 dec 9999.
| Auteur: Peter | Als u was ingelogd kon u reageren.
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 46 leden,
waarvan 1 online
Colofon