ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 22-01-2020 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Vakantie kerken
ANBI
ANBI Gemeente
. Algemene gegevens

Naam ANBI: Evangelisch-Lutherse gemeente Leeuwarden-Harlingen
Telefoonnummer: 058-2121414
RSIN/Fiscaal nummer: 25.43.758
KvK: 7645 3936
Website adres: www.frieselutheranen.nl
E-mail: Defrieselutheraan2015@gmail.com
Adres: Nieuwe Oosterstraat 28 – 30
Postcode: 8911 KN
Plaats: Leeuwarden
Postadres: Nieuwe Oosterstraat 28 – 30
Postcode: 8911 KN
Plaats: Leeuwarden
De Evangelisch-Lutherse gemeente Leeuwarden-Harlingen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven 'een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten'. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De Evangelisch-Lutherse gemeente Leeuwarden-Harlingen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
Kerkorde
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelisch-Lutherse gemeente Leeuwarden-Harlingen.
- B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan
Het beleidsplan van de ELG Leeuwarden vindt u hier: ELG15105_Bewerkt Beleidsplan ELG Leeuwarden 6.pdf.
Op de website www.frieselutheranen.nl vindt u het beleidsplan 2014-2017 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Activiteiten: Iedere zondag eredienst, waarvan iedere maand Heilig Avondmaal; Kerst- en Paasvieringen; Maandelijks bijeenkomst kringen Harlingen, Stiens, Drachten en Súdwest-Fryslân; Twee keer per jaar Gemeenteavond; Zes keer per jaar uitgave contactblad 'De Friese Lutheraan'; Cursus 'Leren van Luther'; Iedere week repetitie kerkkoor Maarten Luther; Iedere veertiendagen bijeenkomst dameskring Martha Maria; Bezoekersgroep voor ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Verder Kerst- en/of Paasviering met plaatselijke christelijke basisschool. Ieder jaar 'Tsjerkepaad'; openstelling kerk voor bezoekers op zaterdagmiddag in de maanden juli, augustus en september. 'Broodje Bach'; openstelling kerk iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 uur. Los van de kerkelijke activiteiten wordt de kerk verhuurd voor concerten, lezingen en voorspeelavonden.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Klik hier voor de ANBI verantwootding
  Kopie van Cijfers ANBI 2018-2019.pdf

Toelichting
Begin 2017 is gestart met de herstelwerkzaamheden aan de draagbalken van de vloer in de kerkzaal, stuck- en schilderwerk aan de buitenzijde van het monumentale kerkgebouw uit 1774, alsmede de aanleg van een nieuw verwarmingssysteem, onder toezicht van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG).
De te verwachte restauratiekosten en de bijdragen / fondswerving zullen bepalend zijn voor het resultaat over 2017. Gelet op de reeds gedane toezeggingen verwachten wij
evenwel een stabiel eindresultaat.
Deze cijfers zijn goedgekeurd door het Regionale College voor de Behandeling
van Beheerszaken (RCBB) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
                        
Op de jaarlijks in het voorjaar gehouden gemeente-avond worden alle cijfers vooraf ter beschikking gesteld en later op de avond door de kerkrentmeester uitvoerig toegelicht,
waarbij de aanwezigen alle vrijheid hebben om hierover vragen te stellen.
Uiteraard wordt naast de jaarrekening ook een controlerapport opgemaakt.
Toelichting
Onze gemeente Leeuwarden-Harlingen zorgt zelf voor de benodigde inkomsten om de geplande activiteiten te kunnen doen uitvoeren.
Aan  onze gemeenteleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om een bijdrage te willen leveren, teneinde het werk van onze kerkelijke gemeente mogelijk te maken.
De Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden-Harlingen heeft naast het monumentale kerkgebouw en pastorie uitsluitend vermogen in de vorm van geldmiddelen.
De opbrengst uit deze geldmiddelen komt geheel ten goede aan de eigen gemeente.
De gemeente kan soms ook over schenkingen met een specifiek doel  beschikken die dan alleen voor dat kerkelijk doel kan worden aangewend.

Alleen voor het in stand houden van ons monumentale kerkgebouw komen wij in sommige gevallen in aanmerking voor een  beperkte subsidie: De zgn. BRIM-subsidie : Besluit Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten.
Het grootste gedeelte van onze inkomsten wordt besteed aan het pastoraat en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten alsmede kosten van regulier onderhoud /energie /  verzekeringen en kerkelijke heffingen.
Onder verantwoording van de kerkenraad is een bouwcommissie ingesteld, teneinde de geplande restauratie in 2016 soepel te kunnen laten verlopen.

Laatste wijziging: 1 Dec 2019 16:41:34
Bericht kan gelezen worden van zaterdag 28 nov 2015 tot vrijdag 31 dec 9999.
Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 51 leden,
waarvan 0 online
Colofon